Extreme Programming (XP)

Bogen “Introduktion til Extreme Programming” af Kent Beck kan varmt anbefales.

For programmøren kan XP bedst beskrives som

 • Lav små, men ofte, releases
 • Udvikling i iterationer
 • Hvis ingen har bedt om det – så skal det ikke laves (også selvom du forventer at det skal laves senere)
 • Skriv test koden først – og test ofte (unittest og funktionalitetstest)
 • Kun arbejde indenfor normal arbejdstid – dvs. sæt kun realistiske deadlines
 • Refractor når du ser muligheden
 • Kode skal bestå alle test inden der releases
 • Keep it simple – udskud det komplekse til det bliver nødvendigt
 • Pair programming. (Personligt mener jeg ikke at pair programming er optimalt til Notes udvikling – men daglige code reviews med en kollega giver rigtig god mening)

Indenfor softwareudvikling er der fire faktorer: Omkostninger, Tid, Kvalitet og Omfang. Kunden kan/må kun bestemme de tre (men bestemmer selv hvilke) – den sidste er op til programmøren (eller teamet)

XP lægger stor vægt på at koden skal være enkel og formidlende – og ikke må indeholde gentaget kode. I bogen bliver 80/20 reglen også fremhævet:

80% af fortjenesten kommer fra 20% af indsatsen

Så derfor skal vi starte med at kode de 20% – og udskyde resten til næste release …

Scrum er i øvrigt en delmængde af XP, der fokusere på projektledelsen omkring et udviklingsprojekt.

Links

Læs LDAP værdier

Fra Lotus Script (eller et Visual Basic login script) kan man nemt hente bruger information i AD og bruge i eksempelvis en email signature.


' Read LDAP(Active Directory) information

Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
qQuery = "LDAP://" & objSysInfo.Username
 Set objuser = GetObject(qQuery)

name = objuser.displayname

Class Path

Med denne klasse kan du nemt oprette en ny folder på disken. Nedenstående eksempel opretter folder “d:\temp\sample dir”

Dim p As New path( "d:\temp" )
Call p.add( "Sample dir?" )
Call p.create()
Print p.getPath()

Class Path kan kopieres herfra:


Class Path As AbstractObject
	Private path As String

%REM
    path: the default path. Use 'TEMP' or 'MY' to use the default temp or 'My Documents' path
%END REM
	Sub New( path As String )
		Select Case Ucase( path )
		Case "TEMP":
			Me.path = getTempPath()
		Case "MY":
			Me.path = getMyDocuments()
		Case Else
			Me.path = path
		End Select

		Call legalize()
	End Sub

%REM
    Returns the 'My Documents' path
%END REM
	Private Function getMyDocuments() As String
		Dim formula As String
		formula = |@RegQueryValue( "HKEY_CURRENT_USER" ; "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders" ; "Personal" )|
		Dim v As Variant
		v = Evaluate( formula )
		getMyDocuments = v( 0 )
	End Function

%REM
        Function getTempPath
        Returns the temp path
%END REM
	Private Function getTempPath() As String
		getTempPath = Environ( "temp" )
	End Function

	Function add( subdir As String )
		On Error Goto eh
		subdir = Replace( subdir, "/", "\" )
		If Left( subdir, 1 ) = "\" Then
			path = path & Mid( subdir, 1 )
		Else
			path = path & subdir
		End If
		Call legalize()

		Exit Function
eh:
		Error Err, getErrorInfo( Me )
	End Function

%REM
Returns the name of the current path
%END REM
	Function getPath() As String
		getPath = path
	End Function

%REM
        Convert to a legal path (remove illegal chars)
%END REM
	Private Function legalize()
		On Error Goto eh
		Const ILLEGAL_CHARS = |*?:"|
		Dim char As String
		Dim s As String
		Dim i As Integer

		Me.path = Replace( path, "/", "\" )
		If Right( path, 1 ) <> "\" Then path = path & "\"

		s = ""

        'Note - : is legal if in second position
		If Mid( path, 2, 1 ) = ":" Then
			s = Left( path, 2 )
			path = Mid( path, 3 )
		End If

		For i = 1 To Len( path )
			char = Mid( path,i ,1 )
			If Instr( ILLEGAL_CHARS, char ) = 0 Then
				s = s & char
			End If
		Next

		path = s

		Exit Function
eh:
		Error Err, getErrorInfo( Me )
	End Function

%REM
Creates the specified path
%END REM
	Function create( )
		On Error Goto eh
		Dim v As Variant
		Dim p As String

		v = Split( path, "\" )

		p = v( 0 )
		Dim i As Integer
		For i = 1 To Ubound( v )
			If v( i ) <> "" Then
				p = p & "\" & v( i )
				If Dir( p, 16+4+2 ) = "" Then 'ATTR_DIRECTORY + ATTR_HIDDEN + ATTR_SYSTEM
					Mkdir( p )
				End If
			End If
		Next

		Exit Function
eh:
		Error Err, getErrorInfo( Me )
	End Function

End Class

cls.system findes i Developer Toolbar basen